تبلیغات
نسیم - فرعون و ابلیس

جستجو

 

فرعون و ابلیس


موضوع: داستانهای كودكانه ،

برای خواندن داستان به ادامه مطلب بروید

می گویند ابلیس، زمانی نزد فرعون آمد در حالیکه فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و
می خورد.

 


ابلیس به او گفت: آیا هیچکس می تواند این خوشه انگور را به مروارید خوش آب و رنگ
مبدل سازد؟


فرعون گفت: نه.

ابلیس با جادوگری و سحر، آن خوشه انگور را به دانه های مروارید تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت: آفرین بر تو که استاد و ماهری.

ابلیس سیلی ای بر گردن او زد و گفت: مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند، تو با
این حماقت چگونه دعوی خدایی می کنی؟