تبلیغات
نسیم - كد قالب دو دل برای میهن بلاگ

جستجو

 

كد قالب دو دل برای میهن بلاگ


موضوع: كد قالب میهن بلاگ ،

قالب دو دل

قالب وبلاگ

برای دریافت كد به ادامه مطلب بروید

سلام :
برای درج این كد در میهن بلاگ
در كنترل پنل خود به قسمت ویرایش قالب خود رفته تمامی كدها را پاك كرده بعد كد های زیر را دران قسمت كپی كرده و تغییرات را ثبت كنید

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="
http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : Bahar-20.Com-.-.->
<title><-Blogtitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© BAHAR 20,
www.bahar-20.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="BAHAR-20  |
http://bahar-20.com" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : BAHAR-20.Com-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
a, a:visited{color:#fbf265;text-decoration: none}a:hover{color:#ffffff;text-decoration: none}
body {
 BACKGROUND: #000000 url('http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/09/09.jpg') no-repeat   center top;
 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:420px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#7db2ff}#posttitle a:hover {color:#ffffff}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#cdeaee;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#929292;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#fbf265;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>


<script language="javascript" type="text/javascript"         
  src="
http://bahar-20.com/ftp/amar-ads/ads/weblog/abc/js.js"></script>
</head>
<body>
<!-.-.-Design By : Bahar-20.Com-.-.->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>
<div id=header><div></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<HTML><HEAD>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"></HEAD>
<BODY style="text-align: right"><SPAN id=pochenderText style="WIDTH: 100%">
<H1 align="right"><font color="#fcf799" style="font-size: 14pt"><-BlogTitle-></font></H1></SPAN>
<SCRIPT>

var from = 4;              
var to = 12;               
var speed = 1;           
var textcolor = "#2a98ff"; 
var i = to;
var j = 0;
 
pd();
function pu()
   {
   if (!document.all)
      return
   if (i < to)
      {
      pochenderText.style.filter = "Glow(Color=" + textcolor + ", Strength=" + i + ")";
      i++;
      theTimeout = setTimeout('pu()',speed);
      return 0;
      }
 
   if (i = to)
      {
      theTimeout = setTimeout('pd()',speed);
      return 0;
      }
   }
 
function pd()
   {
   if (!document.all)
      return
   if (i > from)
      {
      pochenderText.style.filter = "Glow(Color=" + textcolor + ", Strength=" + i + ")";
      i--;
      theTimeout = setTimeout('pd()',speed);
      return 0;
      }
   if (i = from)
      {
      theTimeout = setTimeout('pu()',speed);
      return 0;
      }
   }
</SCRIPT>
<FONT color=#fcff2a><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<blogpost>  <FONT color=#c2e7ff>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">:ادامه مطلب:</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
 <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

                  <p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/t.gif" width="450" height="15"></p>
</div>
</blogpost>
<BlogPage>  <FONT color=#c2e7ff>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-pageLink->"><b><-PageTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PageContent-> </div>
<div id=postdesc> نوشته شده در ساعت
  توسط مدیر |</div>
<div id=space></div>

                  <p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/t.gif" width="450" height="15"></p>
</div>
</BlogPage>
<BlogArchivePage>  <FONT color=#c2e7ff>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="#"><b>عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></b></a></div>
<div id=postbody><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> </div>
<div id=postdesc> نوشته شده در ساعت
  توسط مدیر |</div>
<div id=space></div>

                  <p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/t.gif" width="450" height="15"></p>
</div>
</BlogArchivePage>
<!-.-.-Design By : Bahar-20.Com-.-.->
<center>
<table style="border-right: #22272d 1px solid; border-top: #22272d 1px solid; border-left: #22272d 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #22272d 1px solid; height: 7px; color:#80868d; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="
http://bahar-20.com/" target=_blank>قالب وبلاگ : <a href="http://bahar-20.com" target=_blank> قالب وبلاگ<br></a></td></tr>
</table>
</div>
<div id=sidebar>   <FONT color=#0091e4>
<BlogProfile>
<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">درباره سایت</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<!-.-.-Design By : Bahar-20.Com-.-.->
<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-AboutAuthor-></div>
</BlogProfile>
<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">منوی سایت</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="
http://bahar-20.com">كد جاوا</a></li>
<li><a href="
mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<p align="center"><script language="javascript" src="
http://bahar-20.com/ftp/amar-ads/ads/weblog/abc/kochik.js"></script></p></ul></div>
<BlogAuthorsBlock>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">نویسنده سایت</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">آرشیو سایت</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogTagsBlock>
<center>
<!-.-.-Design By : Bahar-20.Com-.-.->
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">موضوعات سایت</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="
http://Bahar-20.com/pichak">عكس</a></li>
<BlogTags><li><a href="<-TagLink->"><-TagName->(<-Tagweight->)</a></li></BlogTags><p align="center"><script language="javascript" src="
http://bahar-20.com/ftp/amar-ads/ads/weblog/abc/tabligh2.js"></script></p></ul>
</div>
</BlogTagsBlock>
<center>
<!-.-.-Design By : Bahar-20.Com-.-.->
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">پیوند ها</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a target="_blank" href="
http://Bahar-20.com">قالب وبلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" href="
http://Bahar-20.com/pichak">گالری عكس</a></li>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="
http://Bahar-20.com"> قالب های بهاربیست</a></li>
</ul>
</div>
<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">طراح قالب</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<ul>
    <li> <a href="
http://bahar-20.com"target="_blank">طراحی قالب : بهاربیست</a><br>
<a href="
http://Bahar-20.com" target="_blank"><img src="http://bahar-20.com/ftp/themes/logo/02.gif"></a></li></ul>
</div>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#cb3a05" style="font-size: 13pt">امكانات سایت</font></p>
<p align="center"><img border="0" src="
http://bahar-20.com/ftp/themes/webmasters2/04/m.gif"></p>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-></div>
</div></div>

</body>
</html>