تبلیغات
نسیم - كد قالب انسان و جهان برای بلاگ فا

جستجو

 

كد قالب انسان و جهان برای بلاگ فا


موضوع: كد قالب بلاگ فا ،

قالب انسان و جهان

قالب وبلاگ

برای دریافت كد به ادامه مطلب بروید

سلام :
برای درج این كد در بلاگ فا
در كنترل پنل خود به قسمت ویرایش قالب خود رفته تمامی كدها را پاك كرده بعد كد های زیر را دران قسمت كپی كرده و تغییرات را ثبت كنید

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="
http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : bahar29921118.persiangig.ir-.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© BAHAR 20,
www.bahar29921118.persiangig.ir">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="BAHAR 20  |
http://bahar29921118.persiangig.ir" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : bahar29921118.persiangig.ir-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
a, a:visited{color:#338000;text-decoration: none}a:hover{color:#555555;text-decoration: none}
body {
 BACKGROUND: #fefefe url('http://bahar29921118.persiangig.ir/10-1.jpg') no-repeat fixed  right;
}
#page{background:url() center repeat-y;width:740px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#338000}#posttitle a:hover {color:#f3b804}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#60a73d;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#999999;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:15px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{width:160px;padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#338000;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="
http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript"         
  src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/js.js"></script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=left>
<div id=page>

<div id=content>
<div id=main>
<br><br>
<FONT color=#60a73d><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b><-BlogTitle-></b><p>
<FONT color=#555555><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<BLOGFA>  <FONT color=#60a73d>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
 <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
<div id=space></div>

                  <hr width="60%" size="1" color="#090909" align="center" >
</div>
</BLOGFA>
<center><br>
<table style="border-right: #22272d 1px solid; border-top: #22272d 1px solid; border-left: #22272d 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #22272d 1px solid; height: 7px; color:#80868d; font-size: 7pt;">
<tr><td><a href="
http://bahar29921118.persiangig.ir/" target=_blank>:قالبساز: <a href="http://bahar29921118.persiangig.ir/" target=_blank> :بهاربیست:<br></a></td></tr>
</table><br>
</div>
<div id=sidebar>   <FONT color=#555555>
<BlogProfile>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/about.gif">
<br>

<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogAbout-></div>
</BlogProfile>
<p align="center"><script language="javascript" src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/kochik.js"></script></p>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/menu.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
<li><a href="
mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="
http://bahar29921118.persiangig.ir">Bahar 20</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/author.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/linkdumb.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/archives.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive><p align="center"><script language="javascript" src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/tabligh2.js"></script></p></ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/categories.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
</ul>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/link.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" href="
http://bahar29921118.persiangig.ir"> قالب وبلاگ</a></li>
</ul>
</div>
<center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/design.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
<ul>
    <li> <a href="
http://bahar29921118.persiangig.ir"target="_blank">Design by : BAHAR 20</font></a><br>
<a href="
http://bahar29921118.persiangig.ir" target="_blank"><img src="http://bahar29921118.persiangig.ir/01.gif"></a></li></ul></div><center>

<FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
<img src="
http://bahar29921118.persiangig.ir/others.gif">
<br>

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div>

</body>
</html>